Инструкции и документи

Запознайте се с:

  1. Брошура за безопасно ползване на бутилка с пропан-бутан
  2. Информационен лист по безопасност на пропан бутан
  3. Листовка за населението в случай на аварии в Газоснабдителна станция за пропан-бутан в село Бенковски (ПД)
  4. От газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан на Ви-газ България ЕАД в село Бенковски
  5. Декларация на изпращача
    1.