Безопасност при експлоатация

ВВГ е удобен и многофункционален източник на енергия. Той обаче има и потенциално опасни свойства. Затова са необходими грижа и коректни дизайн, експлоатация и поддръжка на всички етапи от неговото производство, съхранение, транспортиране и крайно ползване. Свойствата на ВВГ трябва да се познават добре, за да се поддържа високо ниво на безопасност при експлоатация.

Физико-химични свойства на ВВГ

Въздействие върху човешкия организъм:

Безопасност при експлоатацияВдишване

Излагане на ВВГ във висока концентрация на въздуха могже да доведе до отпадналост, световъртеж, изпадане в безсъзнание и спиране на дишането.

Алканите (пропан и бутан) са доста силни наркотици, но тяхното въздействие върху човешкия организъм отслабва поради ниската разтворимост в кръвта. При обикновени условия те се явяват практически безвредни.

Токсичното действие на пропан-бутана се проявява само при висока концентрация във въздуха, тъй като значително намалява съдържанието на кислорода във вдишвания въздух и може да предизвика задушаване, загуба на съзнание и смърт.

Поради тази причина пропан-бутанът се класифицира като асфиксант.

При концентрация над 10% пропан-бутанът може да причини раздразване на дихателните пътища, затруднено дишане, замайване, сънливост, главоболие и дезориентация. Вдишването на ВВГ в газова фаза трябва да се избягва. Когато е във висока концентрация във въздуха той изтласква кислорода, такива могат да бъдат ситуациите при голям разлив на ВВГ в затворено пространство. Абсолютно забранено е влизането в такова пространство до проверка и разрешение от упълномощено лице.

За лица, пострадали от по-горното, първото действие е да се изнесат на чист въздух. При преустановено дишане предприемете изкуствено дишане и сърдечен масаж, ако е необходимо. Обадете се на Бърза медицинска помощ веднага!

Пределно допустимата концентрация (ПДК) на пропан-бутан във въздуха на работната зона е 1800 мг/куб.м, съгласно Наредба №13/1992 г.

Кожа, очи

При попадане на ВВГ в течна фаза върху кожата или очите може да предизвика студово изгаряне, в резултат на бързото изпарение и отнемане на топлината от кожата.
В случай на студово изгаряне, облейте засегнатото място обилно с вода за нормализиране на температурата и го покрийте със стерилна марля. Потърсете квалифицирана медицинска помощ.