Предизвикателствата пред възобновяемия и рециклиран диметилов етер (DME)

Публикуваме акцентите от информационна брошура на Европейската LPG асоциация (Liquid Gas Europe), посветена на възможностите за използване на възобновяем и рециклиран диметилов етер (DME).

Предизвикателствата пред възобновяемия и рециклиран диметилов етер (DME)

Какво е възобновяем и въглеродно рециклиран диметилов етер (Renewable and Recycled Carbon DME)?

Диметилов етер (DME), произведен чрез възобновяем и рециклиран въглерод, е безопасно, чисто гориво, което може да доведе до намаляване на отделените вредни емисии в Европа при отопление, транспорт и индустриални дейности. DME е газ и обикновено се транспортира и съхранява като течност под леко налягане, както пропан-бутана (LPG). Диметилов етер може да се произвежда от биогенни възобновяеми суровини и от смесени отпадъци и рециклирани въглеродни суровини или от възобновяема енергия и въглероден диоксид (CO2). Използването му ще спомогне за намаляване на парниковите емисии и ще доведе до подобряване качеството на въздуха.

Предизвикателствата пред възобновяемия и рециклиран диметилов етер (DME)

Употреба на DME

Възобновяемият и рециклиран DME може да се използва директно в котли, горелки или двигатели или да се смесва до определени количества с други течни газове, като LPG, без да са необходими промени в съществуващите уреди.

За индустриални цели

Възобновяемият и рециклиран въглероден DME е алтернативен метод за дефосилизиране на индустриални дейности. Въглеродните или нафтови котли могат да бъдат заменени с котли, които да използват DME или DME с LPG.

За транспорт

Смесен с LPG (до 20%), DME също може да се използва за постепенно дефосилизиране на съществуващите превозни средства, придвижващи се с LPG.

 За подгряване и готвене

Отоплението и готвенето за битови и индустриални нужди могат да бъдат захранвани със смес от до 20% възобновяем и рециклиран DME и LPG или възобновяем LPG (rLPG), без да има нужда от подменяне на уредите. Тази „готова за употреба“ смес използва съществуващата инфраструктура, за да спести разходи и да осигури лесно адаптацията.

За пренасяне на водород

Транспортирането на възобновяемия и рециклиран DME изисква минимални ресурси. Веднъж транспортиран по предназначение, преработването му като гориво е относително лесен процес.

Възобновяемият и рециклиран DME може да допринесе за дефосилизирането на транспортния, жилищния и индустриалния сектор. Възможността DME да бъде добавен към съществуващата верига за доставка на течен газ или да се използва като самостоятелно гориво го прави лесно достъпно решение за изграждане на по-зелено бъдеще.

Можете да откриете пълния текст на брошурата тук.