Окончателно са приети промените в Закона за горивата

От 25 януари тази година влиза в сила законът за изменение и допълнение на Закона за административно регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката.

С измененията се облекчават изискванията за регистрация за търговия с нефт и нефтопродукти, чрез въвеждане на диференцирани прагове за минимален капитал и обезпечение в зависимост от нетните приходи от продажби за предходната календарна година, като изискуемо условие за извършване на съответната дейност.

Приетите на второ четене текстове в закона забраняват зареждане на пътни превозни средства с продукти от нефтен произход, които не са отчетени по реда на Закона за ДДС и на наредбата за касовите апарати. Предвидена е глоба в размер от 10 000 до 100 000 лева за нарушителите. За фирми санкцията е от 20 000 до 200 000 лева.

От обхвата на Закона се изважда дейността по временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин на нефтопродукти, предназначени за собствена икономическа дейност.

Съгласно параграф 25, ал. 1 от закона в срок от два месеца от влизането му в сила (или до 25 март 2020 г.), министърът на икономиката привежда Наредба № РД-04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в съответствие с новите законови текстове.

С ал. 2 на същия параграф срокът за регистрация на лицата, които не са подали заявление до влизането в сила на закона е три месеца от влизане в сила на изменението на Наредба № РД-04-2, т.е. не по-късно от 25 юни тази година.

Припомняме, че още от 28.10.2019 г. „ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД има първа регистрация, съобразно ЗАРИДСНПНП.

Окончателно са приети промените в Закона за горивата