Съвети за безопасност при работата с газови бутилки

Пропан – бутанът е един от най-безопасните и екологични енергийни източници и е по-безопасен от електричеството. Въпреки това той има някои потенциално опасни свойства и е важно при работата с него да подхождаме отговорно и с внимание.

Съвети за безопасност при работата с газови бутилки

V-GAS спазва всички изисквания за безопасност на националното и европейско законодателство в областта. Ето и няколко съвета от нашите експерти, насочени към потребителите на втечнен въглеводороден газ (ВВГ) в стоманени бутилки.

  1. Уверете се, че оборудването ви е изправно

Изключително важно е бутилките да преминават редовно технически преглед и да не се пълнят, ако срокът на прегледа е изтекъл. В допълнение препоръчваме потребителите да се уверят, че печките и котлоните, най-вече маркучите и регулаторите също са в изправност.

  1. Неправилно третиране на бутилката

В никакъв случай не изпускайте и не блъскайте газовата бутилка. Пазете я от всякакви действия, които биха могли да доведат до увреждане, пробив  или корозия на тялото й. Освен това тя трябва винаги да се използва и складира във вертикално положение. Забранено е също наличието на повече от две бутилки в едно помещение – работна и резервна.

  1. Неправилна експлоатация на бутилката

Сред най-често срещаните нарушения при работа с газова бутилка са използването на открит пламък за проверка за теч на газ, затоплянето й с горелка, както и поставянето й до затоплящи повърхности, включително върху котлон или до камина. Всяко поставяне на бутилката в близост до източници на топлина води до увеличаване на нейното налягане и на рисковете от инцидент. Изключително опасно е и нейното нагряване при пожар, предизвикан от други рискови фактори като например старо или неизправно електрическо оборудване.

Друго нарушение е всеки опит да се ремонтира, провери и т.н иглата на вентила – това крие риск от изтичане на газ в помещението и евентуално по-сериозни последствия!

Работата с газовата бутилка без да се познават основните инструкции за безопасност крие риск от инцидент! Поискайте инструкциите за безопасност от вашия доставчик! Прочете добре, както и предупредителните фрази на термосвиваемото фолио, поставено върху вентила!

  1. Местоположението на газовата бутилка

В случай на източване пропан – бутанът се събира в местата под нивото на терена и може да образува там експлозивни смеси. Затова в никакъв случай бутилките не трябва да се поставят в тавански помещения, мазета или в близост до вентилационни отвори, монтирани на пода. Освен това в помещения, където са инсталирани, винаги трябва да се осъществява добра вентилация. Уверете се също, че газовите регулатори, монтирани върху вентила на бутилката, са нови и в изправност, както и маркучите за газ т.е проверете със сапунов разтвор преди употреба!

  1. Доверявайте се само на оторизирани фирми

Работата с оторизирани фирми за пълнене на газови бутилки, които разполагат с нужния сертификат и квалифициран екип, може да бъде от критично значение за сигурността на дома или търговския обект, където се използват бутилките. Сменяйте празните бутилки за пълни само на търговските пунктовете с търговската марка, маркирана на самата бутилка.