Темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздуха

Министрите на околната среда трябва да включат темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздуха

Основните замърсители на въздуха като фини прахови частици, азотен оксид и озон причиняват смъртта на стотици хиляди души годишно. Един от начините за намаляване на тези опасни емисии е преминаването към пропан-бутан.

Темата за пропан-бутана в дискусиите относно намаляване замърсяването на въздуха

Ползите от използването на втечнен въглеводороден газ (LPG) са доказани отдавна. Тъй като се съхранява и транспортира като течност, дистрибуцията му е лесна. Освен това пропан-бутанът гори като газ и емисиите на фини прахови частици са незначителни. Също така могат да се контролират ниски нива на емисиите на азотни оксиди (NOx) и озонови прекурсори.

При използване на LPG, вместо други горива и дървесина, емисиите на озонови прекурсори са значително по-малко. Проучване на италианския изследователски институт INNOVHUB показа, че петролните котли генерират над два пъти по-високи емисии на фини прахови частици в сравнение с тези с пропан-бутан. Резултатите от изследването сочат още, че вредните емисии, отделяни от уредите, работещи на биомаса, могат да бъдат 600 пъти по-високи отколкото на тези, които използват пропан-бутан. Употребата на втечнен въглеводороден газ за транспортни цели също допринася за решаване на екологични проблеми, защото пътните превозни средства, използващи пропан-бутан за гориво, произвеждат много по-малко вредни емисии, отколкото останалите автомобили.

Затова на 30 януари Samuel Maubanc, изпълнителен директор на Европейската LPG асоциация, призова на среща на високо равнище в Брюксел относно замърсяването на въздуха:

“Дойде времето европейските лидери да погледнат сериозно на пропан-бутана като икономично, рентабилно и леснодостъпно решение за борба със замърсяването и подобряване на качеството на въздуха в Европа“.

Източник: AEGPL