През 2021 г. клиентите на V-Gas инсталации се увеличиха с над 80%

През изминалата динамична година успяхме да отговорим на предизвикателствата на пазара, да завършим редица оптимизации и да оправдаем доверието на настоящите ни клиенти, както и да привлечем нови такива. Това не би било възможно, ако през годините не бяхме изградили сплотен екип с експертни познания и желание за развитие.

Повече от 20 години предлагаме на българските потребители бутилки за битови нужди, както чрез собствена мрежа от партньори, така и чрез стелажите за продажба на почти всички ритейл вериги бензиностанции. През годините се утвърдихме като надежден доставчик на технически услуги и обучения по безопасност. Затова продуктите и услугите ни са предпочитани както от битовите, така и от индустриални клиенти и автогазстанции.  

Ето само част от постиженията на V-Gas през 2021 г., които ни помагат да гледаме смело напред към поредната успешна нова година.

Привличане на нови клиенти и увеличаване на доверието в компанията.

През 2021 г. отбелязваме 80% ръст на нови клиенти на газови инсталации, като обемът на продажбите ще се удвои спрямо 2019 г. Все повече потребители се убеждават в надеждността и практичността на домашни отоплителни инсталации и в качеството на услугата, която предоставяме. Клиентите ни предпочитат, тъй като предлагаме комплексно обслужване – от предоставянето на резервоар (на депозит или закупуване), технически консултации и обучение, съдействие за изграждане на инсталацията и узаконяване, зареждане с пропан, последваща поддръжка и профилактика до технически преглед на резервоара и инсталацията, аварийна помощ и др.

Увеличава се не само броят на клиентите на V-Gas домашни инсталации, но и на тези, които използват и останалите ни продукти и услуги, благодарение на навременните ни и надеждни доставки с покритие в цяла България. Продължаваме да бъдем и предпочитан доставчик на автогаз за много от разпознаваемите вериги бензиностанции на пазара.

Въвеждане на нов топ продукт – висококачествени композитни бутилки Hexagon Ragasco.

От началото на 2021 г. предлагаме на българския пазар иновативни композитни бутилки, съобразени с най-високите стандарти за качество и безопасност. Цилиндрите са производство на световния лидер Hexagon Ragasco. Иновативните бутилки са изключително леки и са лесни за пренасяне и съхранение. Пилотната партида вече е разпространена сред ключови клиенти, като се отчитат ползи и от оптимизиран транспорт. Поради завишения интерес от корпоративни клиенти, планираме осигуряване на нова партида през 2022 г.

През 2021 г. клиентите на V-Gas инсталации се увеличиха с над 80%

През 2021 г. служителите ни преминаха през над 35 обучения.

За изминалата година проведохме десетки обучения на служителите като приоритетни бяха тези, свързани с нормативната уредба и безопасността, както и тези за повишаване на квалификацията. Регулярно отчитаме и обратната връзка от служителите ни посредством вътрешна анкета, отнасяща се до различни аспекти на задълженията им в компанията.

Оптимизации в основни приоритети – качество, безопасност, сигурност на работа.

Контролът на качеството на продукта (пропан-бутан и пропан) продължава да е изключително важен приоритет на компанията. Хроматографските анализи установяват пълно съответствие с БДС EN 589, високо съдържание на пропан, а продуктът осигурява и подходящо за всеки от сезоните налягане на изпаренията.

Продължаваме да оправдаваме отличната ни репутация по отношение на безопасността и прилагането на законодателството. Преминахме успешно и без забележки регулярните годишни проверки от контролните органи – Министерството на околната среда и водите“ и Община Марица“; на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси; Инспекция за държавен технически надзор“, „Главна инспекция по труда“ и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

През 2021 г. направихме и редица инвестиции в софтуерна актуализация и подобряване на информационната сигурност.

И през изминалата година дружеството ни продължи да е лидер на пазара благодарение на дългогодишния си опит в представляването на клиентите на всички възможни приложения на ВВГ – бутилки, индустриални и битови газови инсталации, автогаз, търговия на едро, логистични и технически услуги, консултации и обучения. 

Посрещаме 2022 г. с началото на реализация на екологична цел – изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди на ГПС Бенковски, за която вече има издадени разрешителни.

Пожелаваме на всичките ни клиенти и приятели весели и спокойни празници!